společnosti RAŠINO a.s., se sídlem Brno, Jihlavská 2, PSČ 625 00, IČ: 27752747, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5103 (dále jen „Opravce“).


I. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky oprav a údržby (dále jen „VP“) upravují práva a povinnosti Opravce a Objednatele v průběhu objednávání, provádění a při úhradě oprav/údržby motorových vozidel a rovněž při nákupu náhradních dílů v provozovnách Opravce, ve kterých je přijímána zakázka.
Všeobecné podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách Opravce www.rasino.cz a provozovnách Opravce, kde přijímá zakázku. Objednateli na jeho žádost budou v provozovně Opravce před uzavřením smlouvy poskytnuty VP v kopii k pečlivému prostudování.

II. Uzavření smlouvy
Opravce provede zakázku na základě písemné smlouvy ve formě formuláře Opravce, označeném jako Zakázkový list, který současně slouží jako Zápis o převzetí vozidla do opravy/údržby Opravcem k provedení zakázky.
Před podpisem smlouvy je Objednatel povinen předložit Opravci Osvědčení o registraci vozidla a provést identifikaci Objednatele. Nepředloží-li Objednatel Osvědčení o registraci vozidla, je Opravce oprávněn odmítnout převzetí vozidla k opravě/údržbě.
V Zakázkovém listě bude dle pokynů Objednatele, kterým se rozumí vlastník vozidla nebo jeho provozovatel, uvedený v Osvědčení o registraci vozidla, specifikován navrhovaný předmět plnění.
K uzavření Smlouvy dojde podpisem Zakázkového listu pracovníkem Opravce a podpisem Objednatele, eventuelně jeho zástupcem, přičemž zástupcem Objednatele je ten, kdo, objednává opravu/údržbu vozidla jménem Objednatele, zejména tedy zaměstnanec Objednatele nebo jeho zmocněnec, který předložil Opravci zmocnění Objednatele. V případě, že Objednatelem je podnikající osoba, má se za to, že jeho zmocněnec či jeho zaměstnanec je Objednatelem pověřen opravu/údržbu vozidla u Opravce objednat a uzavřít jménem Objednatele s Opravcem smlouvu. Bude-li toto zastoupení Objednatelem zpochybněno, vstupuje zaměstnanec Objednatele nebo jeho zmocněnec do povinností Objednatele a podpisem Zakázkového listu na sebe bere závazek, že veškeré závazky Objednatele, plynoucí z této smlouvy na výzvu Opravce uspokojí. V případě, že Objednatelem je fyzická osoba, jednající svým zmocněncem, je zmocněnec povinen předložit Opravci své zmocnění a provést svoji identifikaci, odmítne-li, bude pracovníkem Opravce zaznamenám v Zakázkovém listě jako osoba předávající vozidlo k opravě/údržbě s tím, že je povinen uhradit společně a nerozdílně s Objednatelem cenu opravy/údržby vozidla.

III. Cena
Dle sdělení Objednatele o vadě, nebo projevu chování vozidla, nebo požadavku na údržbu vozidla, určí Opravce v Zakázkovém listě ve smyslu platných právních předpisů cenu jako cenu určenou odhadem.
Objednatel souhlasí s možností navýšení této ceny určené odhadem o 10%.
V případě navýšení ceny určené odhadem o více jak 10% je Opravce povinen informovat /e-mailem/ Objednatele o příčině vady a o zvýšení ceny zakázky. Nevyjádři-li se Objednatel ve lhůtě do 48 hodin ode dne mailového sdělení Opravce, má se za to, že souhlasí a nová cena je odsouhlasena konkludentně/mlčky/. V případě, že Objednatel navýšení ceny neakceptuje, je povinen ve lhůtě do 48 hodin ode dne mailového oznámení Opravce sdělit písemně Opravci, že zakázku odmítá a ve lhůtě do 48 hodin po takovémto odmítnutí vyzvednout vozidlo a uhradit Opravci cenu za práci vynaloženou Opravcem ke zjištění příčiny a rozsahu vad, cenu servisních úkonů, dále pak cenu za demontáž, prohlídku a zpětnou montáž vozidla, cenu za případné již provedené opravy dle původní zakázky a rovněž cenu za spotřebované náhradní díly a materiál a to ve výši dle platných ceníků servisních úkonů, náhradních dílů a materiálů Opravce, jenž jsou uloženy v provozovně Opravce.
Cena za provedení zakázky je splatná v den uvedený jako termín dokončení opravy v Zakázkovém listě, nebo v den, kdy je předmět zakázky připraven k předání Objednateli, přičemž o tomto termínu je Opravce povinen informovat telefonicky nebo e-mailem Objednatele ve lhůtě max. 24 hodin před termínem předání.
Před předáním vozidla je Objednatel povinen podepsat Zakázkový list a převzít fakturu.
Platbu lze realizovat hotovostně na pokladně v provozovně Opravce, platební kartou nebo bankovním převodem. V případě hotovostní platby vyznačí platbu pokladna Opravce na faktuře, v případě bankovního převodu oznámí Objednatel Opravci realizaci platby, přičemž cena se považuje za uhrazenou dnem připsání platby na účet Opravce.
Vozidlo bude Objednateli vydáno až po uhrazení úplné ceny zakázky.
Opravce má právo zadržet jakoukoliv movitou věc Objednatele, jenž má ve svém držení na základě jakékoliv zakázky Objednatele a to za účelem zajištění svého jakéhokoliv splatného dluhu vůči Objednateli.

IV. Provádění opravy/údržby
Opravce provede opravu/údržbu v rozsahu a termínu sjednaném v Zakázkovém listě.
Bude-li při provádění opravy/údržby Opravcem zjištěno, že je nutné provést dodatečnou nebo jinou opravu/údržbu, oznámí tuto skutečnost písemně /e-mailem/ Objednateli, současně se sdělením nového prodlouženého termínu dokončení zakázky.V případě, že Objednatel nesouhlasí s provedením dodatečné nebo jiné opravy/údržby, je povinen písemně /e-mailem/ sdělit tuto skutečnost ve lhůtě do 48 hodin ode dne oznámení Opravce o nutnosti nové nebo dodatečné opravy/údržby. Opravce označí toto sdělení v Zakázkovém listě a zakázku zastaví s tím, že Objednatel je povinen uhradit Opravci cenu za demontáž, prohlídku a zpětnou montáž vozidla, dále cenu za případné již provedené opravy dle původní zakázky, cenu za spotřebované náhradní díly a materiál a to dle platných ceníků servisních úkonů, náhradních dílů a materiálů, jenž jsou uloženy v provozovně Opravce.
Požaduje-li Objednatel vrácení poškozeného nebo vyměněného dílu nebo součástky, je povinen uvést tuto skutečnost v Zakázkovém listě, neuvede-li, bezúplatně přenechává poškozené díly a součástky do vlastnictví Opravce. V případě záruční opravy nebo plnění pojišťovny jsou poškozené díly a součástky vždy bezúplatně přenechány Objednatelem do vlastnictví Opravce.

V. Převzetí vozidla
Objednatel je povinen převzít vozidlo v den uvedený v Zakázkovém listě a převzetí potvrdit svým podpisem na Zakázkovém listě.
Při převzetí vozidla je povinen předložit originál Zakázkového listu a provést svoji identifikaci.
Bude-li Objednatel v prodlení s převzetím vozidla delším jak 15 dnů, je povinen uhradit Opravci poplatek za uskladnění a nebezpečí škody přechází na Objednatele.
Nepřevezme-li si Objednatel vozidlo ani ve lhůtě do 5 měsíců ode dne určeném v Zakázkovém listě, je Opravce oprávněn vozidlo prodat.

VI. Odpovědnost za vady
Opravce odpovídá za provedení opravy, jakož i za použité náhradní díly v rozsahu dle platných právních předpisů, s vyloučením odpovědnosti u rychle spotřebovatelných náhradních dílů, součástek a mazadel a dále s vyloučením odpovědnosti za vady a škody způsobené havárií, nesprávným užíváním vozidla a s vyloučením odpovědnosti za vady v případě, kdy Objednatel k provedení opravy/údržby vnese vlastní materiál.
Opravce je povinen v případě, kdy provede opravu vadně, provést bezplatné odstranění vady v co nejkratším termínu.
V případě, že Opravce písemně /e-mailem/ upozorní Objednatele na nevhodnost jeho pokynů při opravě/údržbě vozidla a Objednatel i přes toto upozornění na postupu trvá, odpovídá Objednatel za škodu na vozidle, jakož i za související škody, které v důsledku jeho nevhodného pokynu vzniknou Opravci.

VII. Závěrečná ustanovení
Ustanovení těchto VP upravují práva a povinnosti Objednatele a Opravce, pokud není v konkrétním Zakázkovém listě, Smlouvě, celoroční objednávce nebo Servisní smlouvě sjednáno něco jiného.
Pro písemná oznámení, u kterých není možné prokázat doručení platí, že se považují za doručená pátým dnem po jejich prokazatelném odeslání.
Otázky těmito VP neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Tyto VP nabývají účinnosti dnem 1.12.2014